Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Espace Trans Sp z o.o., Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Espace Trans Sp. z o.o., adres siedziby: 00-364 Warszawa ul. Ordynacka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. W-wy XII Wydz. Gosp. KRS 0000140709, NIP 525-10-02-789, REGON 011285132 , kapitał zakładowy 50000 złotych, tel. 22 828 09 25, email info@espacetrans.pl
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres inspektor@espacetrans.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Espace Trans Sp z o.o.., tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
  3. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  4. weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  5. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  1. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzór podpisu
  2. jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;
  3. dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Espace Trans sp z o.o.., takie jak adres IP i identyfikator MAC.
 5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
  1. przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Espace Trans Sp. z o o. na podstawie zawartych umów,
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
  1. jeśli dane dotyczą zawartej z Espace Trans umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
  2. jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą),
 11. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacji nie dokonywał(a) Pani/Pan osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Pani/Pana rzecz.