Warunki
uczestnictwa
Zgłoszenie
uczestnictwa
formacje
o firmie
Ceny
skipassów
Forum Galeria Informacje
praktyczne
Kontakt
 
ZIMA 2016/2017
samolot

WŁOCHY- autokar

ANDORA - samolot
ANDORA - dojazd własny
autokar
 

 

 

 

 

Masz pytania ???
 Zadzwoń lub napisz...


tel (22) 828-09-25  (22) 827-73-43 (22) 828-09-13

info@espacetrans.pl
Wpisz e-mail jeżeli chcesz
otrzymywać informacje o
promocjach i nowych wyjazdach

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ B.P ESPACE TRANS – „SEZON 2016/2017”

 1. Zawarcie umowy na wyjazd następuje przez jej podpisanie przez Nabywcę i przedstawiciela "ESPACE TRANS". Za Nabywcę uważa się osoby wpisane na listę stałą lub rezerwową określonej imprezy. Osoba dokonująca rezerwacji i podpisująca umowę bierze na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione na umowie-zgłoszeniu uczestnictwa. Jest także odpowiedzialna za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. UWAGA !!! Zawarcie umowy-zgłoszenia uczestnictwa zobowiązuje klienta podpisującego umowę do wpłaty zaliczki na poczet Imprezy w wysokości 30 % ceny wycieczki. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należnej kwoty. W przypadku nie dotrzymania przez klienta terminu której kolwiek z płatności (zaliczka i dopłata do całości) Espace Trans zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o czym pisemnie w ciągu 2 tygodni poinformuje klienta. Nabywca może zrezygnować z udziału w imprezie jedynie w formie pisemnej. Katalog oraz inne informacje pisemne organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgłoszenia uczestnictwa i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wpłaty wyższe niż te wynikające z harmonogramu płatności określonego w umowie nie są objęte gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
 4. Nabywcy przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Biura. W pozostałych przypadkach Biuro dokonuje następujących potrąceń:
  • opłata manipulacyjna 350 zł/os jeśli rezygnacja nastąpiła do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy autokarowej lub "dojazd własny", 800 zł/os w przypadku imprezy lotniczej jednak
   nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.
  • 45% ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła od 40 do 21 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.
  • 65% ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła od 20 do 14 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.
  • 90% ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła na 13 lub mniej dni przed wyjazdem.
  • Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe.
  • W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym powyższe warunki nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro, będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
  • Ponadto, jeżeli z udziału w imprezie rezygnuje jeden bądź kilku Uczestników, którzy wspólnie wykupili pokój 2 osobowy lub studio/apartament kilkuosobowy wówczas pozostali uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia dopłaty za pozostałe w studio/apartamencie wolne łóżko/a. W przeciwnym wypadku miejsce to powróci do sprzedaży jako wolne i do w/w studio/apartamentu może zostać dokwaterowana nowa, obca osoba. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie podlegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych świadczeń lub zmiana ceny Imprezy) Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Klienta. Klient powinien niezwłocznie, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.  W przypadku jeśli realizacja danej Imprezy uzależniona jest od minimalnej liczby zgłoszeń, tj. 25 osób, o czym Klient został poinformowany, Espace Trans Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę o zorganizowanie Imprezy turystycznej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Odwołanie Imprezy może nastąpić także w każdym czasie, w razie gdy przeprowadzenie Imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej. W przypadku odwołania Imprezy z powodów opisanych powyżej Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.  Organizator informuje, iż w przypadku zmniejszenia liczby chętnych poniżej 6 osób zaplanowany dojazd antenowy z danej trasy lub miasta na terenie Polski może zostać odwołany. W takim przypadku Organizator niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta i proponuje inny sposób dojazdu i pokrywa jego koszt. Klient powinien niezwłocznie, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.

 5. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu Imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w Umowie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów  bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w czasie trwania Imprezy, na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników Imprezy, hoteli, linii lotniczych itp.
 6. Informacje praktyczne Biura dotyczące w szczególności: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, transportu autokarowego, transportu lotniczego, pobytu w apartamentach są integralną częścią umowy. Ja niżej podpisany oświadczam że zapoznałem się  i akceptuję  informacje praktyczne Biura Espace Trans. Informację są dostępne na stronie https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm
 7. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom w Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych. Reklamacje dotyczące towarów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni, w przedstawicielstwie linii lotniczych.
 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Piloci, przewodnicy i rezydenci Espace Trans  Sp. z o.o. nie są upoważnieni do uznawania roszczeń. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie Imprezy turystycznej wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. W przypadku Imprezy turystycznej organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u wykonawcy usługi oraz przedstawiciela Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonywania Umowy oraz precyzującą żądania Klienta. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.
 9. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świad­czeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Biuro podróży zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut przy zastrzeżeniu udokumentowania przez Organizatora wystąpienia jednej z  wyżej wymienionych okoliczności i udokumentowania jej wpływu na cenę. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. W okresie do 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona.
 10. Uczestnik imprezy, który po podpisaniu umowy - zgłoszenia chce dokonać zmian w rezerwacji, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50zł od osoby, za każdą zmianę, wg zasad: w zakresie każdej zmiany, (np. zmiany nazwisk uczestników), nie będącej jednocześnie rezygnacją ze świadczeń (np. zmiana środka transportu z autokaru lub samolotu na dojazd własny), domówienie dodatkowego świadczenia (np. ubezpieczenia, szkolenia narciarskiego itp.), zmiany obiektu hotelowego lub miejsca w ramach tego samego terminu wycieczki. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany – w trakcie trwania sezonu – linii lotniczych, które obsługują znajdujące się w ofercie biura trasy lotów. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian rozkładów jazdy/lotów, o ile takie narzucane są przez przewoźników / linie lotnicze.
 11. W przypadku imprez autokarowych lotniczych informacje o wyjazdach/wylotach i limity na bagaż są podawane dla każdej imprezy na stronie internetowej https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm. Klient rezerwujący imprezę zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem (bezpośrednio lub poprzez biuro pośredniczące w zawarciu umowy) na 48 godzin przed planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu lotu/jazdy i limitu na bagaż.
 12. W przypadku imprez samolotowych/autokarowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u pilota lub z tablic ogłoszeń w rezydencji dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podroży powrotnej, w tym także zmian w stosunku do godziny podanej w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podroży. Zalecane jest skontaktowanie sie z lokalnym przedstawicielem biura podróży na 24 godziny przed planowanym powrotem w celu potwierdzenia godziny. Uczestnik imprezy jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go biuro podróży. Brak potwierdzenia oznacza, ze linie lotnicze uczestniczące w transporcie maja prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. W takim przypadku uczestnik imprezy nie ma prawa wnosić roszczeń w stosunku do biura podróży lub linii lotniczych z tytułu następstw niepotwierdzenia przez niego lotu. W przypadku zbyt późnego stawienia sie na lot powrotny bez winy biura, uczestnik imprezy traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny. Biuro podróży nie jest tez odpowiedzialne za punktualne odprawienie sie uczestnika imprezy, który przyjeżdża na lotnisko - z którego odbywa sie lot powrotny - we własnym zakresie. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki dla podróży samolotem lub autokarem.  Kapitan samolotu/kierowca/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, nietrzeźwe, niestosownie się zachowujące wobec innych pasażerów. W takim przypadku biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy.
 13. Jeżeli Uczestnik nie wyjechał na imprezę w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Espace Trans lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy, Espace Trans nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu do kraju.
 14. Ja niżej podpisany potwierdzam, że otrzymałem Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/297/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.na podstawie, których zostałem objęty ochrona ubezpieczeniową przez PZU S.A. i zapoznałem się z ich treścią.
 15. Wszyscy uczestnicy wyjazdów Espace Trans objęci są podstawowym ubezpieczeniem turystycznym Wojażer – PZU pomoc  Podróży według sum gwarancyjnych podanych w informacjach praktycznych Biura. https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm
 16. Biuro nie odpowiada za brak ze strony Uczestnika, polisy od ryzyka rekreacyjnego uprawiania narciarstwa i snowboardu.
 17. Odpowiedzialność Espace Trans sp z o.o. za poniesione szkody, które nie są szkodami na osobie, jest ograniczona do dwukrotnej ceny imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez działanie podwykonawców. Nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi
  lub zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona.
 18. W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Espace Trans sp z o.o. doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty: 15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską, 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę, 10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską. Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1; Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 19. Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia przez właściwy Sąd.